0
તમારી રેટિંગ
રેટિંગ
સેક્કાકુ ચીટ વો મોરત્તે seસેકઇ ની તેણી શીતા એન ડાકરા, સુકી ના તમે ની ઇકિટિતાઇ સરેરાશ 0 / 5 બહાર 0
ક્રમ
એન / એ, તે 92 દૃશ્યો ધરાવે છે
વૈકલ્પિક
せ っ か く チ ー ト を 貰 っ て 異 世界 に 転 移 し た ん だ か ら, 好 き な よ う に 生 き て み た い કોમિક 모처럼 치트 를 받아서 이 세계 에 전이 했으니 까, 맘대로 살고 싶어, ત્યારથી હું પાછળનો પ્રાપ્ત થઈ છે અને અન્ય વિશ્વ પરિવહન કરવામાં આવી હતી, હું ઈચ્છું તેમ જીવીશ
લેખક (ઓ)
કલાકાર (ઓ)
શૈલી (ઓ)
પ્રકાર
મંગા