જાતિઓ

મનહવા

શ્રી સીઓનો પીછો કરી રહ્યો છે

3.4
પ્રકરણ 30 એપ્રિલ ૨૯, ૨૦૨૧
પ્રકરણ 29 એપ્રિલ ૨૯, ૨૦૨૧

નવી બધા વિસ્તારોને ઍક્સેસ કરો

3.2
પ્રકરણ 74 એપ્રિલ ૨૯, ૨૦૨૧
પ્રકરણ 73 એપ્રિલ ૨૯, ૨૦૨૧

નવી રનવે હિટ

3.5
પ્રકરણ 50 એપ્રિલ ૨૯, ૨૦૨૧
પ્રકરણ 49 એપ્રિલ ૨૯, ૨૦૨૧

નવી સ્વર્ગ ફરીથી

3.7
પ્રકરણ 19 એપ્રિલ ૨૯, ૨૦૨૧
પ્રકરણ 18 એપ્રિલ ૨૯, ૨૦૨૧

નવી શ્રી ગોકળગાય

3.6
પ્રકરણ 58 એપ્રિલ ૨૯, ૨૦૨૧
પ્રકરણ 57 એપ્રિલ ૨૯, ૨૦૨૧

નવી બ્લેક કમળ

4.1
પ્રકરણ 148 એપ્રિલ ૨૯, ૨૦૨૧
પ્રકરણ 147 એપ્રિલ ૨૯, ૨૦૨૧

નવી વૂફ વુલ્ફ

4.1
પ્રકરણ 36 એપ્રિલ ૨૯, ૨૦૨૧
પ્રકરણ 35 એપ્રિલ ૨૯, ૨૦૨૧

નવી શેતાનની વાત કરો

3.5
પ્રકરણ 28 એપ્રિલ ૨૯, ૨૦૨૧
પ્રકરણ 27 એપ્રિલ ૨૯, ૨૦૨૧

નવી રાઓનનો માણસ

3.3
પ્રકરણ 48 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧
પ્રકરણ 47 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧

પેશન

3.6
પ્રકરણ 47 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧
પ્રકરણ 46 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧

નવી એક બાળક, બે પિતા

5
પ્રકરણ 44 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧
પ્રકરણ 43 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧

નસીબદાર સ્વર્ગ

4.4
પ્રકરણ 64 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧
પ્રકરણ 63 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧

તમારી આંખોમાં

3.9
પ્રકરણ 49 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧
પ્રકરણ 48 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧

ડિરેક્ટર ડેઝર્ટ

3.7
પ્રકરણ 59 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧
પ્રકરણ 58 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧

વેમ્પાયર સાથે જમવું

4.6
પ્રકરણ 79 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧
પ્રકરણ 78 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧

નિર્ણય

4.3
પ્રકરણ 8 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧
પ્રકરણ 7 જાન્યુઆરી ૫, ૨૦૨૧

લોહી અને પ્રેમ

4.4
પ્રકરણ 30 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧
પ્રકરણ 29 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧

જવું પર 4 અઠવાડિયું પ્રેમી

4.3
પ્રકરણ 41 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧
પ્રકરણ 39 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧

નવી વ્હાય વોન્ટ યુ ડુ ઈટ વિથ મી

3.5
પ્રકરણ 41 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧
પ્રકરણ 40 ફેબ્રુઆરી 15, 2022

નવી ગેપ

3.6
પ્રકરણ 56 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧
પ્રકરણ 55 માર્ચ ૨૦, ૨૦૨૧
બટન્સ બતાવો
બટન્સ છુપાવો